[+]      Information zu Universität Duisburg-Essen     Universität Duisburg-Essen    
     Information zu Fakultäten     Fakultäten    
     Information zu Chemie     Chemie     http://www.uni-duisburg-essen.de/chemie/
     Information zu Organische Chemie     Organische Chemie     http://www.uni-due.de/chemie/forschung_arbeitsgruppen.shtml
     Information zu Prof. Haberhauer     Prof. Haberhauer     http://www.uni-due.de/akhaberhauer/
     Information zu Prof. Jansen     Prof. Jansen     http://www.uni-due.de/chemie/ak_jansen/
     Information zu Prof. Niemeyer     Prof. Niemeyer     https://www.uni-due.de/akniemeyer/index.php
     Information zu Prof. Schrader     Prof. Schrader     http://www.uni-due.de/chemie/ak_schrader/index.shtml
     Information zu Prof. Voskuhl     Prof. Voskuhl     http://www.carsten-schmuck.de/