[+]      Information zu Universität Duisburg-Essen     Universität Duisburg-Essen    
     Information zu Serviceeinrichtungen     Serviceeinrichtungen    
     Information zu Science Support Center - SSC     Science Support Center - SSC     http://www.uni-due.de/ssc